หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ผู้คนมีความต้องการใช้บริการนวดมากขึ้น ในหลักสูตรจึงเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหัวใจหลักสำคัญของศาสตร์การนวดไทย ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น และความรู้ด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อห้ามในการนวด อาการต่างๆที่ไม่ควรนวด มารยาทที่ดีของผู้นวด และการวางมือ ท่านวด การลงน้ำหนักในการนวด

ทุกหลักสูตรควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการและได้รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข

Thai Massage Course

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

ค่าเรียนหลักสูตร

ราคา x,xxx.-


ติดต่อเพิ่มเติม


ภาพรวม

ปัจจุบันการนวดไทยได้รับความนิยมและเผยแพร่ไปทั่วโลก  เนื่องจากความสนใจในเรื่องการรักษาโดยวิธีธรรมชาติบำบัด ผู้คนมีความต้องการใช้บริการนวดมากขึ้น ในหลักสูตรจึงเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหัวใจหลักสำคัญของศาสตร์การนวดไทย ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น และความรู้ด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ รวมไปถึงข้อห้ามในการนวด อาการต่างๆที่ไม่ควรนวด มารยาทที่ดีของผู้นวด และการวางมือ ท่านวด การลงน้ำหนักในการนวด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการทำงานและดูแลสุขภาพคนในครอบครัวได้ถูกต้อง

ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตร 150 ชั่วโมง เรียน 25 ครั้ง ( ครั้งละ 6 ชั่วโมง )
คุณสมบัติพื้นฐานผู้เรียน 1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพและร่างกายจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
4. มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่น ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้
วิทยากร อาจารย์ พรรณี สีทอง
อาจารย์ อนุชา หนูแก้ว

การศึกษา ผ่านการอบรมวิทยากรครูนวดไทย รับรองจากสมาคมแพทย์แผนไทยและกระทรวงสาธารณสุข​

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทร.0804456090

โรงเรียนสอนนวดไทย สู่มาตรฐานอันดับ 1

เรียนนวด เรียนสักคิ้ว เรียนเพ้นท์เล็บ และความงามต่างๆ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับความไว้วางใจอย่างสูง มีผู้ให้ความสนใจมาเรียนเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ท่านจะได้รับคือเทคนิควิชาอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการนวด

School of Therapy and Beauty

โรงเรียนหัตถศาสตร์ความงาม

School of Therapy and Beauty

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.080-445-6090