Executive-Team

ผู้บริหารโรงเรียน

School of Therapy and Beauty

ชื่อ-สกุล นางสาว วรรณิภา หะมาลา เกิดวันที่ 17 มกราคม 2530
ปัจจุบันอายุ 34 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัตถศาสตร์ความงาม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
1. ปริญญาโท สาขา .... จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี พศ.
2. ปริญญาตรี สาขา ... จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พศ.
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปี พศ.
4. มัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ปี พศ.....
5. ระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียน .... ปี พศ. ....
ประวัติอื่นๆเพิ่มเติม
พ. ศ. 2553 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูนวดไทยจากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย
พศ. .... ดำรงตำแหน่งครูนวดไทยที่สมาคมแพทย์แผนไทย จ. นนทบุรี
พศ. 2555 ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย
พศ. 2555 ได้ผ่านการรับรองให้เป็นผู้ดำเนินการสปาเป็นผู้เพื่อสุขภาพ
พศ. ..... เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมสปาและความงาม เพื่ออบรม แพร่ความรู้ ในด้านการนวด-สปาและวิชาชีพในด้านความงาม
- แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ข้าพเจ้าเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจะเข้ารับการอบรมสัมมนาทั้งจาการที่โรงเรียนจัดให้ และจากกไป อบรมสัมมนาด้วยตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรม ประชุม หรือสัมมนา ข้าพเจ้าจะมีการบันทึกรายงานผลให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบ และนำความรู้จากการที่ได้เข้ารับการอบรม ประชุม หรือสัมมนา มาปฏิบัติ ข้าพเจ้าจะเพียรพยายามปฏิบัติงานนั้นอย่างเต็มที่ และผลงานที่ปฏิบัติจะเป็นการยอมรับของคนทั่วไป และนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้เป็นแนวทางต่อไป

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทร.0804456090

ทุกหลักสูตรรับรองโดยกระทรวง

เรียนนวด เรียนสักคิ้ว เรียนเพ้นท์เล็บ เรียนตัดผม ทุกหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสปาและความงามนั้นเป็นหลักสูตรเดียวกันทั้งหมด อาจารย์ผู้สอนจะสอนไปในทิศทางเดียวกัน และทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ และผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ทุกหลักสูตรสามารถใช้กับมาตรฐานสากลได้ทั่วโลก

โรงเรียนสอนนวดไทย สู่มาตรฐานอันดับ 1

เรียนนวด เรียนสักคิ้ว เรียนเพ้นท์เล็บ และความงามต่างๆ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับความไว้วางใจอย่างสูง มีผู้ให้ความสนใจมาเรียนเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ท่านจะได้รับคือเทคนิควิชาอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักการนวด

School of Therapy and Beauty

โรงเรียนหัตถศาสตร์ความงาม

School of Therapy and Beauty

102 หมู่2 ถ.พยัคฆภูมิพิสัย-นาเชือก ต.ประหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.080-445-6090