Home » ธุรกิจร้านนวด

ธุรกิจร้านนวด

ทำไมธุรกิจร้านนวดส่วนใหญ่ทำเป็น DAY Spa และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ?

  • by

สำหรับการทำธุรกิจร้านนวดแบบ Day spa เป็นที่นิยมทำกันเยอะ เพราะว่ามีโปรแกรมการให้บริการค่อนข้างหลากหลาย ลักษณะของผู้มาใช้บริการ ก็จะเป็น… Read More »ทำไมธุรกิจร้านนวดส่วนใหญ่ทำเป็น DAY Spa และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ?