Home » ข้อควรระวังในการนวด

ข้อควรระวังในการนวด

ข้อควรระวัง​ การดัด​และในการนวดบริเวณสะโพก​

  • by

ข้อควรระวัง​ การดัด​และในการนวดบริเวณสะโพก​ ในการนวดตามส่วนต่างๆ แต่ผลเสียก็มีเช่นกัน หากผู้นวดนั้นไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเพียงพอเพราะว่… Read More »ข้อควรระวัง​ การดัด​และในการนวดบริเวณสะโพก​