Home » ศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงนวดไทย

ศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงนวดไทย

ศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงนวดไทย
การนวดไทยหรือการนวดแผนโบราณเป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง กับการบีบ การดัด การดึงการ อบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อว่านวดแผนโบราณนั่นเอง การนวดจึงเป็นศิลปะของการรักษาที่อบอุ่น เรียนนวดภาคอีสาน และให้ความรู้สึกที่ดีกับผู้ที่ได้รับการนวด ซึ่งได้รับความนิยมจากทุกชนชั้นในสังคมไทย จนกระทั่งเรารับเอาวัฒนธรรมการรักษาแบบตะวันตกเข้ามาดูแลการเจ็บป่วย ความรู้และความนิยมเกี่ยวกับการนวดไทยจึงได้รับการเรียนรู้และยอมรับในกลุ่มคนบางกลุ่มที่สนใจเท่านั้น ปัจจุบันการนวดไทยได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากไม่เฉพาะกับคนไทยเท่านั้น คนหลายๆชาติที่รู้จักและเคยได้รับการนวดไทยต่างก็ชอบและสนใจที่จะเรียนรู้การนวดไทย กันมากขึ้น จึงควรที่จะมีการวางรูปแบบการสอนและการถ่ายทอดความรู้การนวดไทยเพื่อให้ได้ผู้นวดที่มีความเข้าใจเรื่องการนวดอย่างถูกต้อง