Home » ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น

ข้อควรระวังในการกดจุดที่เราควรทราบในเบื้องต้น
กิจการสปาเพื่อสุขภาพเป็นการให้บริการที่ใกล้ชิดกับลูกค้าในแต่ละวันจึงเป็นอาชีพที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าดังนั้นจึงเป็นความเสี่ยงที่สามารถแพร่เชื้อโรคระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ ดังนั้นการป้องกันการติดโรคจึงให้ความสำคัญที่สุดในการป้องกันตนเองและการป้องกันลูกค้า เรียนนวดภาคอีสาน ลูกค้าที่มีเชื้ออยู่ก็จะไม่ได้รับ การแพร่เชื้อให้บุคคลอื่นสำหรับผู้ให้บริการจึงต้องดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้มีความสะอาดแข็งแรงอยู่เสมอจึงควรมีการปฏิบัติตนดังนี้ 1 ต้องเป็นผู้ที่มีสุขอนามัยดีในขณะที่ปฏิบัติงานโดยไม่ป่วยหรือเป็นโรคที่ต้องห้ามหรือโรคติดต่อร้ายแรงในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่อาจจะติดต่อไปยังผู้ใช้บริการควรได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติก่อนจึงค่อยกลับมาปฏิบัติงาน